سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

1. تعریف :
 هوش به یک شایستگى ذهنى عمومى معمولاً مراجعه‌کننده به دلیل مىنامد، مسائل را حل مىکند، به طور خلاصه فکر مىکند، مىآموزد و مواد جدید را مىفهمد و از تجربه اخیر سود مىبرد. هوش انواع کارها را به وسیله خیلى متفاوت مىتواند سنجیده باشد. همچنین، این قابلیت در خیلى جنبه یک شخص اس-زندگى بیان‌شده است. هوش به انواع جریانات ذهنى نزدیک مىشود، شامل حافظه، آموختن، ادراک، تصمیم‌گیرى، تفکر و استدلال.
 II. هوش معرف :
 آزمایش هوش غیرکلامى :
 بیشتر مردم یک تصور شهودى دارند هوش از چیست و خیلى کلمه در زبان انگلیسى بین سطوح متفاوت مهارت عقلانى فرق بگذارد: آهسته باهوش احمق باهوش کودن تیزهوش و به همین ترتیب. هنوز هیچ پذیرفتن تعریف هوش به طورکلى وجود داشته باشد و مردم به بحث ادامه بدهند، چیزى که دقیقاً، است. سؤالات اساسى باقى مىمانند: آیا هوش یک توانایى عمومى است یا چندین سیستم مستقل توانایىها؟ آیا هوش یک مالکیت مغز است، یک صفت اختصاصى رفتار یا مجموعه شناخت و کاردان است؟ ساده‌ترین تعریف پیشنهاد کرد بد که هوش است هرچه آزمون‌هاى هوشى اندازه مىگیرد. اما این تعریف قابلیت را خوب توصیف نمىکند و چندین مسئله دارد. اول، گرد است: آزمایشات وجود هوش را فرض‌شده‌اند اثبات بکنند، به نوبت کدام به وسیله آزمایشات قابل اندازه‌گیرى است. دوم خیلى آزمون‌هاى هوشى متفاوت وجود دارند و همه آنها همان چیز را اندازه نمىگیرند. در واقع، سازندگان آزمون‌هاى هوشى اول با یک نظر دقیق شروع نکردند آنها از چه مىخواستند اندازه بگیرند. بالاخره، تعریف درباره طبیعت ویژه هوش را خیلى کم مىگوید.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:41 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

 امتحان هوش:
هرگز فراوان [دو تور] اس-آزمایش در فرانسه را به کاررفته بود. هنرى گودارد، مدیر یک نیوجرسى مدرسه براى بچه‌ها با عقب‌ماندگى ذهنى، آورده‌شده به ایالات متحده. گودارد آزمایش را انگلیسى ترجمه کرد و آنرا در حال استفاده کردن به مردم آزمایشى براى عقب‌ماندگى ذهنى شروع کرد. روان‌شناس آمریکایى دیگر، (لویس ترمن)، آزمایش بازنگریسته با وفق دادن بعضى از [دو تور] اس-تردید بکند، سؤالات اضافه‌کننده متناسب براى بزرگسال‌ها و تأسیس کردن معیارهاى جدید براى اجراء معدل در هر سن. [ترمن] توافق اول، منتشرشده در 1916، مقیاس هوش استنفورد[دو تور] را فراخوانده بود. نام آزمایش از پیوستگى [ترمن] با استنفورد دانشگاه مشتق شد. به جاى دهش یک شخص اس-اجراء روى استنفورد[دو تور] به عنوان یک سن عقلى، (ترمن) اجراء را در یک امتاز تک تبدیل کرد، او آنکه بهره هوشى را صدا زد یا هوش‌بهر. یک خارج قسمت است عدد که از یک عدد به وسیله دیگر ناشى مىشود تقسیم بکند. تصور اینکه یک بهره هوشى به وسیله جرمن پیشنهادشده اول روان‌شناس ویلیام اشترن در 1912 بود. براى محاسبه کردن هوش‌بهر، اشترن سن عقلى را واقعى به وسیله تقسیم کرد، سن تقویمى شخص آزمایش را مىبرد و سپس به وسیله 100 را ضرب کرد که خلاص از ممیز مىشود. براى مثال، اگر یک دختر 6 ساله یک سن عقلى 9 امتیاز گرفت، او یک هوش‌بهر 6100/ 9(150 مأمور مىبود).

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:40 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

توزیع طبیعى به وسیله میانگینش را تعریف‌شده است(امتاز معدل) و انحراف استانداردش(یک اندازه چطور امتیازات آیا نسبت به میانگین را پراکنده است). معمولاً میانگین یک امتحان هوش 100 را اتفاقى با یک انحراف استاندارد 15 حمله شده است. آزمایشات دیگر ارزشهاى متفاوت را استفاده مىکنند. براى مثال، به کاررفته یک میانگین 500 آزمون استعداد تحصیلى اصلاً و اگرچه یک انحراف استاندارد 100 اینها سالیانه حالا [دوباره محاسبه‌شده] هستند. براى اینکه (sQI) در امتداد یک منحنى بهنجار پخش‌شده‌اند، یک درصد ثابت امتیازات بین میانگین را مىافتد و هر ارزش امتیاز. براى مثال، 34 از درصد هوش‌بهر آبشار را بین میانگین امتیاز بگیرد و یک انحراف استاندارد. براى یک توزیع استاندارد هوش‌بهر با یک میانگین 100 و یک انحراف استاندارد 15، 34 از درصد موضوعات بین 100 و 115 را بیافتد. از آنجاییکه منحنى بهنجار درباره میانگین متقارن است، همچنین 34 از درصد امتیازات بین 85 و 100 را بیافتد، که یک انحراف استاندارد زیر میانگین نشان بدهد. براى تعبیر کردن واقعیت هر آزمایش مىکند، مهم براى شناختن میانگین است و انحراف استاندارد آزمایش.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:39 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

هوش عمومى
براى کوشش‌ها به هوش توضیح مىدهند حتى قبل از [دو تور] را شروع کرد و سیمون آزمون هوش اول را توسعه داد. در روان‌شناس اوایل 1900 انگلیسى چارلز اسپیرمن یک مراقبت مهم را که درست کردن براى نظریات هوش را خیلى بعداً تحت تأثیر قرار داده است: او مطرح کرد آزمایشات توانایى ذهنى همبسته‌شده مثبت همه بودند. همبستگى درجه است دو متغیر به کدام وابسته‌اند و با هم تغییر مىدهند(روان‌شناسى دیدن: مطالعات همبستگى).
اسپیرمن پیدا کرد اشخاصى که روى هریک از آزمایشات ذهنى را بلند امتیاز گرفت او به امتاز متمایل بلند روى همه دیگران داد. کسانى که برعکس چوب‌خط‌گذارده پایین روى آزمون عقلى هر کسى به امتاز پایین روى همه دیگران متمایل بود. اسپیرمن دلیل آورد که اگر آزمایشات همه ذهنى همبسته‌شده مثبت بودند، یک متغیر متداول باید باشد یا ارتباط‌هاى مثبت را عامل مىشود تولید بکند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:39 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

اشترنبرگ اس-نظریه ستایش را کشیده است براى اینکه قلمروى هوش سعى بکند پهن بشود به دقیقاً بیشتر مکاتبه بکند مکرراً مردم به چه هوش را فکر بکنند آیا. است از طرف دیگر، مقدارى انتقاد اعتقاد دارند که تحقیقات علمى اشترنبرگ را پشتیبانى نمىکنند اس-[سه|آرچیس|] را تقسیم پیشنهاد کرد. براى مثال، مقدارى پیشنهاد کردن آن عقل عملى نه یک جنبه جداى هوش است اما مجموعه توانایىها به وسیله هوش عمومى را پیش‌بینى کردند.
اف-راه‌هاى دستیابى دیگر
خیلى پژوهشگر راه‌هاى دستیابى جدید را برده‌اند که هوش را مبنى بر پیشرفتها در علوم رفتارى عصب‌شناختى و شناختى مىفهمند. مقدارى مطالعه براى که تفاوتها را پیدا کرده‌اند در هوش‌بهر با اقدامات عصب‌شناختى مختلف مکاتبه بکند. براى مثال، بزرگسال‌ها با (IQ) بلندتر طرح‌هاى تا حدى متفاوت فعالیت الکتریکى را به نشان دادن متمایل باشد در مغز از مردم (IQ) پایین‌تر به جاى استفاده بکند. به علاوه، پت(توموگرافى نشر پوزیترون) به که بزرگسال‌ها را از نظر مىگذراند نشان بدهد با (IQ) بلندتر نرخ‌هاى پایین‌تر سوخت و ساز را براى گلوکز مغزى دارند مثل آنها روى مسائل استدلال نسبتاً مشکل به جاى مردم با (IQ) پایین‌تر کار بکنند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:38 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

با این وجود، این نتایج فقط تعدادى خیلى کوچک و بالغ بر هستند هوش‌بهر اشاره بکند. آنها آشکارشدنى هستند فقط وقتى که محققین اعداد بزرگ خانواده‌ها را خیلى مطالعه مىکنند. اگرچه بحث جوهرى درباره اثر متغیرهاى محیطى دیگر بوده است، مواد حتمى در محیط پیش از تولد تأثیر هوش بعداً ممکن است. براى مثال، که مقدارى زن حامله مقادیر زیاد الکل را مصرف مىکنند تولد را به بچه‌ها با سندرم الکل جنینى بدهد، یک حالت به وسیله ناهنجارىهاى فیزیکى را علامت گذاشت، عقب‌ماندگى ذهنى و مسائل رفتارى. حتى بىحفاظى به مقادیر میانه‌روى الکل مقدارى تأثیر سلبى روى پیشرفت هوش ممکن است داشته باشد و به خرما هیچ امن مقدار الکل براى زن‌هاى حامله را ایجادشده بوده است. همچنین دانشمندان را که کشف کرده‌اند مواد حتمى در طول بچگى مواجه شدند یا کودکى اثرات سلبى را روى هوش ممکن است داشته باشد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:37 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

1. تعریف : 
شروع، ضمانت‌شده پیش دبستانى در ایالات متحده را به طور فدرال براى بچه‌ها برنامه‌ریزى بکند چه کسى از خانواده‌هاى کم‌درآمد بیاید. در 1965 مثل بخش برنامه کار ضدفقر از رئیس جمهور لیندون بى-جانسون ایجادشده، شروع کودکان محروم را براى مدرسه آماده مىکند. معلمین آن در با بچه‌ها کار مىکنند نه فقط روى آموختن موضوعات اصلى از قبیل الفبا، اعداد و رنگ مىکنند بلکه روى آموختن مهارت‌هاى اجتماعى براى لازم در مدرسه موفق بشود. به علاوه، شروع نخاله‌سنگ تندرستى را براى بچه‌ها تهیه مىکند. شروع تشویق مىکند والدین در برنامه کار مثل داوطلبان در اتاق درس شرکت بکنند، روى زمین بازى و در محل لیز مىخورد. که بسیار بچه‌ها شروع حضور داشتن چهارساله‌کهنه‌هاى سه و است اما مقدارى بچه حتى جوانتر هستند. از آنجاییکه 1994 برنامه کار با کودکان را کارى تأکید کرده است و کودک‌هاى نوپا همچنین براى اینکه تحقیقات نشان داده‌اند آن تحریک زود ذهنى به یک بچه زیستى اس-رشد عقلانى است.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:36 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

1. مقدمه
 تعلیم، عرضه منظم حقایق، نظرات، مهارتها و تکنیک‌ها به محصلین. اگرچه انسان‌ها جان به در برده‌اند و به عنوان یک انواع را تا حدى به دلیل یک ظرفیت تکامل پیدا کردند که شناخت را شریک مىکنند، به عنوان یک حرفه تعلیم پدیدار نشد تا نسبتاً اخیراً. جوامع دنیاى باستانى که درست کردن براى پیشرفتهاى جوهرى در شناخت را و، با این وجود، حکومت آنها بودند در کدام مردم را تعیین کرد به عهده گرفتن مسئولیت را جوان مخصوصاً تعلیم بدهد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:35 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

تعلیم و آموختن
 به وسیله پیتر نیوسام :
 رابطه بین درس دادن و مىآموزد، چه و چطور معلمین درس مىدهد و چطور و چه یادگیرنده‌ها فلوت بلند را یک موضوع بحث‌انگیز مىآموزد. دو بعضى وقت‌ها زیاده از حد، موقعیت‌ها پذیرفته‌شده توسط آنها که در آن نامزد کردن مثل به طور شل وصف‌شده مىتواند باشد، روى دست آن که، سنتى و، روى دیگرى، پیشرو.
 مقام سنتى از فرض شروع مىکند، برده‌شده که مثل نه خیلى آشکار است که مستعد سؤال است، که هدف تعلیم به است که آن بدست آوردن آموخته‌شده را یک مجموعه علم تجویزشده متقاعد بکند و مجموعه مقادیر. هم شناخت و هم با ارزش دانستن یک جامعه اس-انتخاب برده‌شده‌اند منعکس بکنند از چه بسیار مىخواستن‌ها که به شهروندان آینده‌اش را مىفرستد و آینده‌اش را ملزوم مىکند که قادر است انجام بدهد.
ادامه مطلب...
نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:33 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

. تعریف :
آموزش ویژه، تعیین‌شده آموزش که احتیاجات یگانه را مخصوصاً ملاقات مىکند و توانایىهاى معلولین یا کودکان باهوش. بچه‌هاى معلولین حالات را دارند که شور ناسازگارانه آنها در تربیت قراردادى پیشرفت بکند برنامه‌ریزى بکند. کودکان باهوش، نشان دادن کسى که ظرفیت بلند در خردمند، موضوعات خلاق یا هنرى، ممکن است همچنین کرایه به طور ضعیف در تربیت منظم برنامه‌ریزى مىکند. آموزش ویژه سرویس مىدهد کنسرو بکند به هم معلولین و هم کودکان باهوش کمک مىکند پیشرفت را در تربیت بکند برنامه‌ریزى بکند. بسیار بچه‌ها به وسیله آموزش ویژه خدمت کردند بین سنین 6 را برنامه‌ریزى بکند بد و 17. در ایالات متحده، قانون فدرال ایالات را ملزوم مىکند که همسان مىسازد و به بچه‌ها همه با ناتوانىها خدمت مىکند. آموزش و پرورش دولتى و مأمورین تندرستى در ایالات متحده شناخته‌شده تقریباً 4/5 میلیون بچه، کودک‌هاى نوپا، بچه‌ها و جوان در 1994 مثل معلولین.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:32 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

<   <<   6   7   8   9   10   >>   >

لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]