سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی

. تعریف :
آموزش ویژه، تعیین‌شده آموزش که احتیاجات یگانه را مخصوصاً ملاقات مىکند و توانایىهاى معلولین یا کودکان باهوش. بچه‌هاى معلولین حالات را دارند که شور ناسازگارانه آنها در تربیت قراردادى پیشرفت بکند برنامه‌ریزى بکند. کودکان باهوش، نشان دادن کسى که ظرفیت بلند در خردمند، موضوعات خلاق یا هنرى، ممکن است همچنین کرایه به طور ضعیف در تربیت منظم برنامه‌ریزى مىکند. آموزش ویژه سرویس مىدهد کنسرو بکند به هم معلولین و هم کودکان باهوش کمک مىکند پیشرفت را در تربیت بکند برنامه‌ریزى بکند. بسیار بچه‌ها به وسیله آموزش ویژه خدمت کردند بین سنین 6 را برنامه‌ریزى بکند بد و 17. در ایالات متحده، قانون فدرال ایالات را ملزوم مىکند که همسان مىسازد و به بچه‌ها همه با ناتوانىها خدمت مىکند. آموزش و پرورش دولتى و مأمورین تندرستى در ایالات متحده شناخته‌شده تقریباً 4/5 میلیون بچه، کودک‌هاى نوپا، بچه‌ها و جوان در 1994 مثل معلولین.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:32 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

خدمات آموزشى :
 آموزش ویژه از یک آرایه فوق‌العاده روشهاى آموزشى سرویس مىدهد استفاده بکند و کارگذارىها آن براى همه محصلین را ممکن مىکنند که مىآموزند. مربیان مخصوص برنامه مىریزند و آموزش را در یک روش فردى ساخته‌شده ارزیابى مىکنند که هر بچه را اس-قدرتهاى یگانه جا مىدهند و ضعف‌ها. در برنامه‌ریزى آموزش، اغلب معلمین روشها را معروف به تشخیص‌هاى بوم‌شناختى استفاده مىکنند که براى عوامل محیطى در نظر مىگیرند آن تأثیر را بیاموزد، از قبیل مدرسه، خانه و محیطهاى عامه. خیلى محصل با ناتوانىها در آزمودنىهاى سنتى را دستورالعمل بگیرد، از قبیل خواندنى، خط، زبان و یک‌دسته علف. براى ارزیابى کردن یک محصل اس-اغلب پیشرفت مىکند، معلمین روى یک روش حساب مىکنند معروف به برنامه درسى ارزیابى را بنیاد قرار داد، که پیشرفت را در محصل زیر نظر داشته باشد اس-برنامه درسى را به جاى اینکه بر ضد برنامه‌هاى تربیتى براى محصلین دیگر داشته باشد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:32 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]