سفارش تبلیغ
صبا ویژن

 امتحان هوش:
هرگز فراوان [دو تور] اس-آزمایش در فرانسه را به کاررفته بود. هنرى گودارد، مدیر یک نیوجرسى مدرسه براى بچه‌ها با عقب‌ماندگى ذهنى، آورده‌شده به ایالات متحده. گودارد آزمایش را انگلیسى ترجمه کرد و آنرا در حال استفاده کردن به مردم آزمایشى براى عقب‌ماندگى ذهنى شروع کرد. روان‌شناس آمریکایى دیگر، (لویس ترمن)، آزمایش بازنگریسته با وفق دادن بعضى از [دو تور] اس-تردید بکند، سؤالات اضافه‌کننده متناسب براى بزرگسال‌ها و تأسیس کردن معیارهاى جدید براى اجراء معدل در هر سن. [ترمن] توافق اول، منتشرشده در 1916، مقیاس هوش استنفورد[دو تور] را فراخوانده بود. نام آزمایش از پیوستگى [ترمن] با استنفورد دانشگاه مشتق شد. به جاى دهش یک شخص اس-اجراء روى استنفورد[دو تور] به عنوان یک سن عقلى، (ترمن) اجراء را در یک امتاز تک تبدیل کرد، او آنکه بهره هوشى را صدا زد یا هوش‌بهر. یک خارج قسمت است عدد که از یک عدد به وسیله دیگر ناشى مىشود تقسیم بکند. تصور اینکه یک بهره هوشى به وسیله جرمن پیشنهادشده اول روان‌شناس ویلیام اشترن در 1912 بود. براى محاسبه کردن هوش‌بهر، اشترن سن عقلى را واقعى به وسیله تقسیم کرد، سن تقویمى شخص آزمایش را مىبرد و سپس به وسیله 100 را ضرب کرد که خلاص از ممیز مىشود. براى مثال، اگر یک دختر 6 ساله یک سن عقلى 9 امتیاز گرفت، او یک هوش‌بهر 6100/ 9(150 مأمور مىبود).

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:40 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

هوش عمومى
براى کوشش‌ها به هوش توضیح مىدهند حتى قبل از [دو تور] را شروع کرد و سیمون آزمون هوش اول را توسعه داد. در روان‌شناس اوایل 1900 انگلیسى چارلز اسپیرمن یک مراقبت مهم را که درست کردن براى نظریات هوش را خیلى بعداً تحت تأثیر قرار داده است: او مطرح کرد آزمایشات توانایى ذهنى همبسته‌شده مثبت همه بودند. همبستگى درجه است دو متغیر به کدام وابسته‌اند و با هم تغییر مىدهند(روان‌شناسى دیدن: مطالعات همبستگى).
اسپیرمن پیدا کرد اشخاصى که روى هریک از آزمایشات ذهنى را بلند امتیاز گرفت او به امتاز متمایل بلند روى همه دیگران داد. کسانى که برعکس چوب‌خط‌گذارده پایین روى آزمون عقلى هر کسى به امتاز پایین روى همه دیگران متمایل بود. اسپیرمن دلیل آورد که اگر آزمایشات همه ذهنى همبسته‌شده مثبت بودند، یک متغیر متداول باید باشد یا ارتباط‌هاى مثبت را عامل مىشود تولید بکند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:39 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

اشترنبرگ اس-نظریه ستایش را کشیده است براى اینکه قلمروى هوش سعى بکند پهن بشود به دقیقاً بیشتر مکاتبه بکند مکرراً مردم به چه هوش را فکر بکنند آیا. است از طرف دیگر، مقدارى انتقاد اعتقاد دارند که تحقیقات علمى اشترنبرگ را پشتیبانى نمىکنند اس-[سه|آرچیس|] را تقسیم پیشنهاد کرد. براى مثال، مقدارى پیشنهاد کردن آن عقل عملى نه یک جنبه جداى هوش است اما مجموعه توانایىها به وسیله هوش عمومى را پیش‌بینى کردند.
اف-راه‌هاى دستیابى دیگر
خیلى پژوهشگر راه‌هاى دستیابى جدید را برده‌اند که هوش را مبنى بر پیشرفتها در علوم رفتارى عصب‌شناختى و شناختى مىفهمند. مقدارى مطالعه براى که تفاوتها را پیدا کرده‌اند در هوش‌بهر با اقدامات عصب‌شناختى مختلف مکاتبه بکند. براى مثال، بزرگسال‌ها با (IQ) بلندتر طرح‌هاى تا حدى متفاوت فعالیت الکتریکى را به نشان دادن متمایل باشد در مغز از مردم (IQ) پایین‌تر به جاى استفاده بکند. به علاوه، پت(توموگرافى نشر پوزیترون) به که بزرگسال‌ها را از نظر مىگذراند نشان بدهد با (IQ) بلندتر نرخ‌هاى پایین‌تر سوخت و ساز را براى گلوکز مغزى دارند مثل آنها روى مسائل استدلال نسبتاً مشکل به جاى مردم با (IQ) پایین‌تر کار بکنند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:38 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

با این وجود، این نتایج فقط تعدادى خیلى کوچک و بالغ بر هستند هوش‌بهر اشاره بکند. آنها آشکارشدنى هستند فقط وقتى که محققین اعداد بزرگ خانواده‌ها را خیلى مطالعه مىکنند. اگرچه بحث جوهرى درباره اثر متغیرهاى محیطى دیگر بوده است، مواد حتمى در محیط پیش از تولد تأثیر هوش بعداً ممکن است. براى مثال، که مقدارى زن حامله مقادیر زیاد الکل را مصرف مىکنند تولد را به بچه‌ها با سندرم الکل جنینى بدهد، یک حالت به وسیله ناهنجارىهاى فیزیکى را علامت گذاشت، عقب‌ماندگى ذهنى و مسائل رفتارى. حتى بىحفاظى به مقادیر میانه‌روى الکل مقدارى تأثیر سلبى روى پیشرفت هوش ممکن است داشته باشد و به خرما هیچ امن مقدار الکل براى زن‌هاى حامله را ایجادشده بوده است. همچنین دانشمندان را که کشف کرده‌اند مواد حتمى در طول بچگى مواجه شدند یا کودکى اثرات سلبى را روى هوش ممکن است داشته باشد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:37 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]