سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1. تعریف :
 هوش به یک شایستگى ذهنى عمومى معمولاً مراجعه‌کننده به دلیل مىنامد، مسائل را حل مىکند، به طور خلاصه فکر مىکند، مىآموزد و مواد جدید را مىفهمد و از تجربه اخیر سود مىبرد. هوش انواع کارها را به وسیله خیلى متفاوت مىتواند سنجیده باشد. همچنین، این قابلیت در خیلى جنبه یک شخص اس-زندگى بیان‌شده است. هوش به انواع جریانات ذهنى نزدیک مىشود، شامل حافظه، آموختن، ادراک، تصمیم‌گیرى، تفکر و استدلال.
 II. هوش معرف :
 آزمایش هوش غیرکلامى :
 بیشتر مردم یک تصور شهودى دارند هوش از چیست و خیلى کلمه در زبان انگلیسى بین سطوح متفاوت مهارت عقلانى فرق بگذارد: آهسته باهوش احمق باهوش کودن تیزهوش و به همین ترتیب. هنوز هیچ پذیرفتن تعریف هوش به طورکلى وجود داشته باشد و مردم به بحث ادامه بدهند، چیزى که دقیقاً، است. سؤالات اساسى باقى مىمانند: آیا هوش یک توانایى عمومى است یا چندین سیستم مستقل توانایىها؟ آیا هوش یک مالکیت مغز است، یک صفت اختصاصى رفتار یا مجموعه شناخت و کاردان است؟ ساده‌ترین تعریف پیشنهاد کرد بد که هوش است هرچه آزمون‌هاى هوشى اندازه مىگیرد. اما این تعریف قابلیت را خوب توصیف نمىکند و چندین مسئله دارد. اول، گرد است: آزمایشات وجود هوش را فرض‌شده‌اند اثبات بکنند، به نوبت کدام به وسیله آزمایشات قابل اندازه‌گیرى است. دوم خیلى آزمون‌هاى هوشى متفاوت وجود دارند و همه آنها همان چیز را اندازه نمىگیرند. در واقع، سازندگان آزمون‌هاى هوشى اول با یک نظر دقیق شروع نکردند آنها از چه مىخواستند اندازه بگیرند. بالاخره، تعریف درباره طبیعت ویژه هوش را خیلى کم مىگوید.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:41 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

توزیع طبیعى به وسیله میانگینش را تعریف‌شده است(امتاز معدل) و انحراف استانداردش(یک اندازه چطور امتیازات آیا نسبت به میانگین را پراکنده است). معمولاً میانگین یک امتحان هوش 100 را اتفاقى با یک انحراف استاندارد 15 حمله شده است. آزمایشات دیگر ارزشهاى متفاوت را استفاده مىکنند. براى مثال، به کاررفته یک میانگین 500 آزمون استعداد تحصیلى اصلاً و اگرچه یک انحراف استاندارد 100 اینها سالیانه حالا [دوباره محاسبه‌شده] هستند. براى اینکه (sQI) در امتداد یک منحنى بهنجار پخش‌شده‌اند، یک درصد ثابت امتیازات بین میانگین را مىافتد و هر ارزش امتیاز. براى مثال، 34 از درصد هوش‌بهر آبشار را بین میانگین امتیاز بگیرد و یک انحراف استاندارد. براى یک توزیع استاندارد هوش‌بهر با یک میانگین 100 و یک انحراف استاندارد 15، 34 از درصد موضوعات بین 100 و 115 را بیافتد. از آنجاییکه منحنى بهنجار درباره میانگین متقارن است، همچنین 34 از درصد امتیازات بین 85 و 100 را بیافتد، که یک انحراف استاندارد زیر میانگین نشان بدهد. براى تعبیر کردن واقعیت هر آزمایش مىکند، مهم براى شناختن میانگین است و انحراف استاندارد آزمایش.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:39 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]