سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

1. مقدمه
 تربیت محصلین با آموختن بىنظمىها، موضوع در محوطه باز آموزش ویژه که به آموزش محصلین رسیدگى بکند در مدرسه توفیق چه کسى به طور اساسى زیر سطوح است قابل‌انتظار براى سنشان، مقدار تحصیلات و سطح هوش. محصلین با آموختن بىنظمىها معدل را دارند یا بالاىهوش میانگین اما از کنش مغزى خراب شده رنج مىبرد. این اختلال براى آنها را آنرا مشکل مىکند که مهارتها را بدست مىآورد و شناخت به درستى و به اندازه کافى تند که پیشرفت تحصیلى را با سهم انفرادى سرعت راحفظ مىکند. تقریباً 5 از درصد محصلین مدارس علنى در ایالات متحده مثل چون آموختن را بىنظمىها تشخیص داده‌شده‌اند. با این وجود، مقدارى کارشناس به اندازه 15 تا 20 از درصد بچه‌هاى آمریکایى اعتقاد دارند و بالغ‌ها دارند آموختن بىنظمىها که شور اجراء آموزشىشان جداً. در اوایل 1960 مدارس عمومى در مقدارى وضعیت آموزش ویژه را شروع کرد فراهم بکند براى محصلین را با آموختن بىنظمىها سرویس بدهد.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:24 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]