سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1- مقدمه
بررسی چندگانه:
 در یک بررسی چند گانه، محصلین سوالات را انتخاب می کنند و به آنها جواب می دهند. محصلین از دستورالعمل‌ها براى ثبت پاسخ‌هایشان روى یک شکل آزمایشى پیروى مىکنند از قبیل آن که به اینجا نشان بدهد. بررسی چندگانه در آزمایشات میزان‌شده معمولا برای ابتدایی و دبیرستان استفاده شده است. آموزش و پرورش دولتى در ایالات متحده، برنامه‌هاى آموزش به بچه‌ها پیشنهاد کردند، بالغ‌ها و بزرگسال‌ها در ایالات متحده از میان مدارس و دانشکده‌ها را به وسیله وضعیت حکومتهاى محلى به کار انداختند. بىشباهت به طور ملى تنظیم‌شده و سیستم‌هاى بىسابقه خیلى جامعه صنعتى دیگر را سرمایه‌گذارى کرد، آموزش و پرورش دولتى آمریکایى اساساً مسئولیت ایالات است و مکتب فردى تقسیم مىکند. سیستم ملى تحصیلات رسمى در ایالات متحده در قرن 19ام توسعه‌یافت.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:31 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

3-رهبرهاى محل گرایى
 ، با این وجود، به طور کل بیان بکنید داشته باشید مأمورشده روى آموزش و پرورش دولتى را نظارت مىکند به نواحى محلى را مهم باشد، به استثناء الزامات پروانه‌دهنده و قواعد کلى به تندرستى ربط داشته باشند و ایمنى. همچنین مدارس عمومى به سنگینى روى خاصیت موضعى را تکیه کرده‌اند از اکثریت زیاد مدرسه مالیات بگیرد ملاقات بکند هزینه بکند. اینطور مدارس آمریکایى به ارزشهاى تربیتى متمایل بوده‌اند منعکس بکنند و توانایىهاى مالى مردم آنها در کدام قرارداده‌شده‌اند. محصلین وقتى که از یک عامه تا دیگر حرکت مىدهند، اغلب آنها برنامه درسىهاى تماماً متفاوت مواجه مىشوند با وجود اینکه آنها در همان پایه‌اند. حتى در ظرف یک منطقه آموزشگاهى معین، اغلب همسایگىهاى متفاوت از مدارس عمومى خیلى متفاوت شامل هستند. در مقابل، کشورها به فرانسه علاقه دارند، آلمان و ژاپن سیستم‌هاى مدرسه را دارند که سرمایه‌گذارشده‌اند و روى سطح ملى را تنظیم کردند. این اجازه داده است آنها از یک محیط مدرسه نسبتاً هم‌شکل سراسر کشورهاى مخصوص به خودشان نگهدارى بکنند، علیرغم ارزشها و اقتصاد مردم محلى. همچنین آنها این را تا حدى به وسیله gnitadnam امتحانات شدیداً میزان‌شده رقابتى انجام داده‌اند. معمولاً این امتحانات عواقب مستقیم را براى محصلین دارند که سهم آنها، اغلب به وسیله اجازه دادن به یا محروم کردن دسترسى آموزش عالى یا موقعیت‌هاى اشتغال.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:30 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()

 شروع در واسار
 اما ویلارد
 واسار دانشکده، باز در 1865 با سرمایه بخشیدن به وسیله نوع‌پرست آمریکایى متیو واسار، زن‌هاى موفق اول اس-دانشکده در ایالات متحده بودند. فرصت‌ها را تحقیر بکنید براى آموزش عالى به وسیله واسار را تقدیم کرد و دانشکده‌هاى دیگر(شامل (nilrebO دانشکده)، که به عنوان یک مدرسه آموزش مختلط را در 1833 تأسیس‌شده بود،) بسیار زن‌ها آموزش عالى را تا 20ام قرن تعقیب نکردند. اما ویلارد
 آموزش‌دهنده آمریکایى اما ویلارد مهمیزدار پیشرفت فرصت‌هاى آموزشى براى زن‌ها در ایالات متحده. در 1814 ویلارد یک مدرسه شبانه‌روزى براى زن‌ها در ورمونت پایه‌گذارى کردند، او جایى که پیاده کرد یک برنامه درسى جامع که آزمودنىها را در برداشت آموختن به فقط در مدارس براى مردها را به طور سنتى. او یک دعوت از دویت کلینتون پذیرفت بنابراین فرماندار نیویورک، که مدرسه‌اش را به نیویورک تغییر مکان مىدهد و در 1821 ویلارد مدرسه آمریکایى اول را به وجود آوردند که براى تربیت دانشکده‌سطح به زن‌ها را فراهم مىکنند.

ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:28 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]