سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

1.تعریف :
 آموزش حرفه‌اى، آموزش در مهارتها لازم براى اشخاصى که به نیروى کار دارد آماده مىکند داخل بشود یا که احتیاج دارد تربیت بکند یا بازآموزى در فن‌شناسى شغلشان. برخورد فن‌شناسى روى کارها، براى تمایل کارفرمایان نیازهاى آموزشى بلندتر را مىگذارد و احتیاج براى کارمندان با کارآموزى ویژگىیافته آمادگى حرفه‌اى را امرى کرده است. برنامه‌هاى نیمه‌وقت براى اینکه تحرک شغلى فراهم کردن ضرورى میان کارگران هستند و به اثر کهنگى شغلى را مغلوب مىکند. در آمریکا، آموزش حرفه‌اى برنامه‌ریزى مىکند بد رهبرىشده مدارس ثانوى علنى و دانشکده‌هاى عامه و تا حدى به وسیله سرمایه فدرال را سرمایه‌گذارشده‌اند. برنامه‌هاى دیگر اجراءشده توسط کار هستند و، صنعت سازمان‌ها را رنج مىکشد، نیروهاى مسلح و مدارس حرفه‌اىفنى خصوصى. برنامه‌ها در هم عمومى و هم خصوصى سازمان‌ها در حیطه عمومى هستند، کارآموزى در حال فراهم کردن براى چندین شغل در یک خوشه شغلى؛ برنامه‌ها اجراءشده توسط کار، صنعت و نیروهاى مسلح روى علائق مخصوص معمولاً تمرکز مىکند. زیر اصلاحات رفتارى(1968،) برنامه‌هاى حرفه‌اى به وسیله آمریکا وزارت آموزش و پرورش را اداره‌شده‌اند.
ادامه مطلب...

نوشته شده در  سه شنبه 87/11/1ساعت  10:6 صبح  توسط محمدمهدی میرزائی 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
مژده : تولد پایگاه توسعه فناوری اطلاعات مدرسه اول www.sch1.ir
استفاده از گروههای یادگیری همیار در کلاس:
برنامه معلم پژوهنده ؛ فرصت ها، تهدیدها :
دست آوردها و کاستی های برنامه معلم پژوهنده:
برنامه معلم پژوهنده
پژوهش عمل نگر
گزارش نویسی و نحوه ارائه گزارش:
الگویی دیگر در عملی پژوهش در عمل
گردآوری اطلاعات شواهد:
مراحل پژوهش در عمل
نه نکته یک چرخه بنیادی اقدام پژوهی
مراحل اقدام پژوهی
ویژگی های اساسی پژوهش در عمل
هدف از اقدام پژوهی ( طرح معلم پژوهنده ) چیست؟
اقدام پژوهی چیست
[همه عناوین(141)]